Inspektor ppoż. a specjalista ppoż. – poznaj różnice w uprawnieniach

ochrona-przeciwpożarowa

Mimo że stanowisko inspektora ppoż. jest częściowo zbieżne ze stanowiskiem specjalisty ppoż. to jednak warto pamiętać o dzielących je różnicach dotyczących uprawnień oraz koniecznej ścieżki edukacji. Aby zrozumieć te zależności, trzeba jednak najpierw zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Co należy do zadań inspektora ppoż.? Jakie obowiązki ciążą na specjaliście ppoż.? Tego dowiecie się, czytając poniższy artykuł.

Specjalista a inspektor ppoż.

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej znalazły się zapisy mówiące o tym, że czynności związane z ochroną przeciwpożarową mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie, potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje. Trzy alternatywne drogi pozwalające na nabycie uprawnień to ukończenie:

  • studiów wyższych w szkole GSP w Warszawie (absolwent uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego).
  • dwuletniej szkoły pożarniczej w Krakowie, Częstochowie lub Poznaniu (absolwent uzyskuje tytuł technika pożarnictwa).
  • specjalistycznych szkoleń nadających uprawnienia specjalisty lub inspektora ppoż.

Różnice występujące pomiędzy inspektorem a specjalistą ppoż. polegają na wymaganym wykształceniu oraz ciążących na nich obowiązkach.

Inspektor ppoż. jest uprawniony wyłącznie do wykonywania prac związanych z ochroną ppoż. w nawiązaniu do obowiązków spoczywających na właścicielach budynków, obiektów czy danego terenu. Inspektorami są zazwyczaj osoby niezatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej.

Specjalista ppoż. często wykonuje swoje obowiązki w dużych zakładach pracy, w których ryzyko wybuchu pożaru bądź wystąpienia innego, kryzysowego zdarzenia jest duże. Ma on możliwość podejmowania działań związanych z innymi obszarami organizacji ppoż. niż te przypisane do inspektora ppoż. Innymi słowy, specjalista ppoż. może zajmować się organizacją ochrony ppoż. na obszarze powiatu, gminy oraz województwa.

czym-roznia-sie-uprawnienia-inspektora-ppoz-od-uprawnien-specjalisty-ppozpng

Jak nabyć stosowne uprawnienia?

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 81, poz. 351). Ustawa ta została znowelizowana kolejno w latach 2002, 2009 i 2016. Ostatnie zmiany weszły w życie 27 stycznia 2016 roku.

W dokumencie rozróżniono uprawnienia inspektora ppoż. od specjalisty ppoż. Zgodnie z zapisami, stanowisko inspektora ppoż. może zajmować osoba, która ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tzw. szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony ppoż. Każda osoba, która pracuje jako inspektor ppoż. ma obowiązek przedstawienia specjalnego dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniach. Uprawnienia nabyte w trakcie kursu są ważne przez 5 lat. Przed upływem tego czasu szkolenie należy powtórzyć.

Szkolenia ppoż. są organizowane przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Szkoły Pożarnej oraz instytuty badawcze PSP. Programy szkoleń opracowuje i zatwierdza Komendant Główny PSP. Szkolenia są płatne, a kwotę, którą należy uiścić określa ustawa.

Prawa i obowiązki inspektora ppoż.

W ustawie nie zostały ściśle określone zadania spoczywające na osobie pracującej jako inspektor ochrony przeciwpożarowej. Uchwała oraz stosowne rozporządzenia informują jedynie o tym, że to pracodawca (właściciel/zarządca budynku) ma dokładnie określić prawa i obowiązki pracownika na tym stanowisku. Przepisy prawne sugerują jednak jakie czynności powinien wykonywać inspektor ppoż.

Obowiązki inspektora ppoż.

1.Kontroluje i doradza pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych.

2.Doradza w zakresie wyposażenia budynku (sprzęt ppoż.), obiektu lub terenu, którym zarządza jego właściciel.

3.Dokonuje konserwacji i ewentualnych napraw urządzeń gaśniczych, by w razie konieczności użycia były zawsze sprawne.

4.Przygotowuje stosowne procedury w zakresie przygotowania budynków lub terenu wokół nich na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub innych wydarzeń losowych.

5.Przedstawia pracownikom przepisy oraz procedury, przeprowadza szkolenia wewnętrzne.

6.Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, mając na uwadze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7.Organizuje próbne ewakuacje (minimum raz na dwa lata w obiekcie, w którym przebywa ponad 50 osób).

8.Kontroluje wydziały, komórki zakładu pracy w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są wymagania dotyczące ochrony ppoż.

9.Zgłasza wnioski o usunięcie nieprawidłowości oraz występuje do pracodawcy o ukaranie osób, które stwarzają zagrożenie pożarowe.

Warunkiem ukończenia szkolenia dla inspektorów ppoż. jest minimum wykształcenie średnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zgodnie z art.4 ust. 2a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w zakładach pracy, gdzie istnieje duże ryzyko wystąpienie pożaru lub innych losowych zdarzeń, ochrony ppoż. powinna się podjąć osoba posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie dla specjalistów ochrony ppoż. Do wypełniania obowiązków może zostać także dopuszczona osoba posiadająca wyższe wykształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub legitymująca się tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa.

Zadania specjalisty ppoż.

Pracę na stanowisku specjalisty ppoż. może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe. Specjaliści ds. ppoż. pracują w zakładach produkcyjnych, firmach z branży FMCG czy Automotive. Najchętniej zatrudniane są osoby posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zawodzie, władające językiem obcym i sprawnie obsługujące komputer.

Zakres pełnionych obowiązków:

1.Kontrola i monitoring dotyczący przestrzegania przepisów w zakresie ppoż.

2.Usprawnienie aktualnego systemu bezpieczeństwa pracy.

3.Wdrażanie niezbędnych regulaminów oraz instrukcji.

4.Dostosowywanie regulaminów oraz instrukcji do obowiązujących ustaw i rozporządzeń państwowych.

5.Przeprowadzanie szkoleń pracowniczych.

6.Prowadzenie stosownej dokumentacji.

Osoba zajmująca stanowisko specjalisty ppoż. powinna wykazać się wysoce rozwiniętymi umiejętnościami organizacji pracy, samodzielnością oraz chętnie przejmować inicjatywę w działaniu.Ważna jest także komunikatywność, umiejętność wyciągania wniosków, logicznego myślenia i otwartość na zmiany.

Inspektor ppoż. jest uprawniony do prowadzenia czynności związanych z ochroną przeciwpożarową budynków, obiektów i terenów administrowanych przez daną jednostkę, osobę/firmę. Uprawnienia specjalisty ppoż. są natomiast znacznie szersze. Może on prowadzić prace przeciwpożarowe zlecone przez gminę, powiat czy też władze wojewódzkie.

Profesjonalny pracownik to profesjonalna ochrona

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje władze lokalne oraz właścicieli zakładów pracy i administratorów budynków, by podejmowali stosowne działania zabezpieczające.

Warto skorzystać z fachowej pomocy, jaką oferuje firma Safety Expert, która zajmuje się wspieraniem klientów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Decydując się na fachowe usługi doradcze, zyskujemy gwarancję, że niezbędne prace związane z obsługą przeciwpożarową będą realizowane sprawnie i zgodnie z literą prawa.