Informacje dotyczące księgowości firmy – kto i po co z nich korzysta?

Użytkownicy księgowości są zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni w stosunku do organizacji. Czytaj dalej, aby poznać grupy różnych użytkowników rachunkowości i ich potrzeby informacyjne. Użytkownicy wewnętrzni są głównymi użytkownikami księgowości, natomiast użytkownicy zewnętrzni to drugorzędni użytkownicy księgowości. Poniżej przedstawiono 3 typy użytkowników wewnętrznych i ich potrzeby informacyjne związane z prowadzeniem księgowości w firmie.

Właściciele

Właściciele muszą ocenić, jak dobrze radzi sobie ich firma, dlatego zatrudniają biuro księgowe Katowice. Sprawozdania finansowe dostarczają właścicielom informacji na temat rentowności całej działalności, jak również poszczególnych produktów i segmentów geograficznych. Właściciele są również zainteresowani tym, jak ryzykowny jest ich biznes.

Informacje księgowe pomagają właścicielom w ocenie poziomu stabilności w biznesie na przestrzeni lat oraz w jakim stopniu zmiany czynników ekonomicznych wpłynęły na wynik finansowy firmy. Takie informacje pomagają właścicielom zdecydować, czy powinni dalej inwestować w biznes, czy też powinni wykorzystać swoje zasoby finansowe gdzie indziej w bardziej obiecujących przedsięwzięciach biznesowych.

Menedżerowie

Menedżerowie potrzebują informacji księgowych do planowania, monitorowania i podejmowania decyzji biznesowych. Menedżerowie muszą alokować zasoby finansowe, ludzkie i kapitałowe na konkurujące potrzeby firmy w procesie budżetowania.

Skuteczne przygotowywanie i monitorowanie budżetów wymaga wiarygodnych danych księgowych dotyczących różnych działań, procesów, produktów, usług, segmentów i działów firmy. Kierownictwo wymaga informacji księgowych w celu monitorowania wyników działalności poprzez porównanie z wynikami osiągniętymi w przeszłości, analizą konkurencji, kluczowymi wskaźnikami wydajności i wzorcami branżowymi.

Menedżerowie polegają na danych księgowych przy podejmowaniu decyzji biznesowych, takich jak decyzje dotyczące inwestycji, finansowania i cen. Na przykład w przypadku decyzji inwestycyjnych zarządzający wymagaliby obliczenia zwrotu z inwestycji proponowanego projektu, popartego wiarygodnymi szacunkami kosztów i przychodów.

Pracownicy

W przypadku pracowników działu finansowego korzystanie z informacji księgowych jest zwykle częścią ich zakresu obowiązków. Obejmuje to na przykład przygotowywanie i przegląd różnych sprawozdań finansowych, takich jak sprawozdania finansowe. Pracownicy są zainteresowani wiedzą, jak dobrze firma sobie radzi, ponieważ może to mieć wpływ na ich bezpieczeństwo pracy i dochody.

Wielu pracowników przegląda informacje księgowe w raporcie rocznym, aby lepiej zrozumieć działalność firmy. W ostatnich latach wzrost liczby programów akcji i opcji na akcje dla pracowników, szczególnie w start-upach, spowodował wzrost zainteresowania informacją księgową przez pracowników. Potencjalni pracownicy są również zainteresowani poznaniem kondycji finansowej organizacji, do której aspirują w przyszłości.