Wspólny wniosek taryfowy dla gmin – jak wygląda procedura?

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków to dość skomplikowany temat, a zwłaszcza gdy co 3 lata przychodzi czas, by zgłosić wniosek o zatwierdzenie taryfy. Czasem jest tak, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne działające na terenie wielu gmin ponosi de facto inne koszty świadczenia swoich usług w odniesieniu do poszczególnych. Pojawia się w tym przypadku konieczność, aby w ramach wspólnego wniosku taryfowego wyodrębnić poszczególne grupy taryfowe z całą ich specyfiką. Tutaj bardzo pomocna może okazać się pomoc specjalistów, którzy znają się na prawie związanym z tym działem gospodarki najlepiej i są na bieżąco z jego aktualizacjami. To ważne tym bardziej, że w tym przypadku chodzi o wniosku, które obejmują różne grupy taryfowe w poszczególnych gminach, które należą do jednego porozumienia czy związku.

Co się dzieje, gdy organ regulacyjny otrzyma taki wniosek?

W przypadku, gdy do wyznaczonego organu regulacyjnego trafi wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przychodzi czas na jego pełną weryfikację, oczywiście zajmuje się nią specjalny organ – w tym przypadku pod zwołaniem przez Dyrektora RZGW. To właśnie ten sam Dyrektor ma prawo obowiązek przywołać na mocy prawa (na podstawie art. 64 KPA) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, aby wniosek został właściwie uzupełniony. Potem przychodzi czas na jego dokładną analizę i jeśli będzie taka konieczność, swoiste uzupełnienie o brakujące informacje, czy też wyjaśnienie poszczególnych kwestii – wszystko w razie potrzeby.

Co dalej?

Zaczyna się postępowanie o zatwierdzenie taryfy przed Dyrektorem RZGW, którego finałem jest decyzja – jedna z dwóch:

• zatwierdzenie wnioskowanej taryfy,
• odmówienie wnioskowanej taryfy.

Przy czym organ zajmujący się tematem nie może przekroczyć terminu 45 dni, jeśli chodzi o wydanie stosowanej decyzji w odpowiedzi na składany wniosek.

Co gdy wniosek będzie odrzucony przez Dyrektora? Drzwi nie są jeszcze zamknięte – tutaj przedsiębiorstwo może złożyć odwołanie kierowane już do organu wyższego stopnia. Tutaj również pomocna może się okazać prawna pomoc, tym bardziej iż mówiąc tutaj o wyższej instancji jest to Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. I znów mamy kolejny raz do czynienia z opcją etapowego postępowania, tym razem drugoinstacyjnego, gdzie Prezes może po zapoznaniu się ze sprawą zadecydować o utrzymaniu w mocy decyzji Dyrektora RZGW, ale również może zdecydować inaczej – na przykład skłaniając się ku umorzeniu postępowania odwoławczego, czy też do uchylenia decyzji RZGW. Nierzadko także Prezes decyduje się na przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i wtedy jest to ponownie cała procedura wyżej wymieniona rozpatrywana zgodnie z wymaganiami i założeniami właśnie przez organ I instancji.