Przegląd maszyn i urządzeń w kontroli BHP

zagrożenia w miejscu pracy

Wszystkie maszyny znajdujące się na terenie danego przedsiębiorstwa, podlegają okresowej kontroli BHP. Podlegają też okresowym przeglądom, szczególnie maszyny mogące zagrażać bezpieczeństwu pracowników. W przepisach BHP jest rozporządzenie, aby każda maszyna, czy też urządzenie będące w użytkowaniu na terenie zakładu pracy, posiadało dokumentację techniczno – ruchową, tzw. DTR. Jest to zgodne z § 58 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Nie ma jednak ustalonej formy, jak miałaby wyglądać taka dokumentacja.

Może to być zwykły zeszyt do zapisu działań na danym urządzeniu, raport, czy protokół. Formę ustala sam pracodawca na podstawie zaleceń producenta danego urządzenia. Maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane na terenie przedsiębiorstwa w stałej sprawności technicznej tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa tym pracownikom, którzy przy nich pracują. Także wymogiem jest, aby taka maszyna była ustawiona zgodnie z ustalonymi procedurami i w takim miejscu, aby nie kolidowała z innymi maszynami, lub nie stwarzała zagrożenia dla pracowników z powodu swojego niefortunnego ustawienia. Np. nie można ustawiać maszyny do szycia tam, gdzie wciąż będą się o nią potykać inne szwaczki, a pracownica szyjąca na niej, będzie narażona na np. brak światła dziennego, czy też byłaby potrącana przez przechodzących pracowników.

Kontrola BHP

Kontrolę BHP przeprowadza specjalista, który sprawdza, czy dana maszyna, lub urządzenie nie zagraża bezpieczeństwu zdrowiu i życiu ludzi. Jeśli stwierdzi jakieś nieprawidłowości, zgłasza je do pracodawcy z żądaniem ich natychmiastowego usunięcia. Taką kontrolę może przeprowadzić BHP-owiec, który jest zatrudniony w zakładzie pracy, lub firma zewnętrzna. Przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 100 osób powinno utworzyć na swoim terenie jednostkę BHP, natomiast mniejsza firma (poniżej 100 osób) może zlecić taką kontrolę zewnętrznej firmie, zatrudniającej specjalistów BHP.

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach mogą być prowadzone nie tylko przez zatrudnionego specjalistę BHP. Taką kontrolę może przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy, lub Urząd Dozoru Technicznego. Szczególny nacisk jest kładziony na wielkie przedsiębiorstwa, w których maszyny i urządzenia sprawdzane są przez niejako zatrudnionego tam pracownika. Jeśli zdarzy się wypadek z udziałem tej maszyny, taki pracownik jako pierwszy jest na miejscu zdarzenia i spisuje on protokół z wypadku, oraz sprawdza wszystkie szczegóły tego zdarzenia. Może zajść podejrzenie nierzetelności, dlatego kontrole zewnętrzne są konieczne.

Maszyny w firmie

Wszystkie maszyny w firmie powinny posiadać swoje dzienniki, w których są na bieżąco zapisywane ich przeglądy, naprawy, godziny pracy, kontrole stanu technicznego itp. Pracodawcy powinno zależeć na tym, aby takie dzienniki były na bieżąco wypełniane.

Źródło: http://www.miltom.com.pl – zbiorniki przeciwpożarowe oraz na wodę pitną.