Czym są odpady poprodukcyjne? Jak je odpowiednio zagospodarować?

Procesy produkcyjne, bez względu na profil działalności firmy, prowadzą niemal zawsze do powstania odpadów poprodukcyjnych i produktów ubocznych, których pojawienie się nie jest zamierzone, w odróżnieniu od dóbr celowo wytwarzanych w tym procesie. Jeśli pozostałości te nie spełniają wymogów, aby zgodnie z prawem zakwalifikować je jako produkty uboczne, uznaje się te substancje lub przedmioty za odpady poprodukcyjne.

Które pozostałości procesów wytwórczychkwalifikuje się jako odpady poprodukcyjne?

Nie istnieje sprecyzowany katalog tego typu odpadów. Pomocne zatemprzy ustalaniu tego, czy odpad jest faktycznie odpadem poprodukcyjnym, jest kryterium użyteczności. Jeśli wytwórca ma zamiar pozbyć się danej pozostałości, bo nie znajduje dla niej dalszego zastosowania, a ewentualne ponowne jej wykorzystaniewymaga specjalistycznego przetworzenia, można traktować ją jako odpad poprodukcyjny. W związku z różnorodnym charakterem wytwórstwa, odpady poprodukcyjne to w praktyce wiele odmiennych substancji i materiałów. Są to m.in.: tworzywa sztuczne, odpady mineralne i metaliczne, odpady drewniane, tekstylia, chemikalia, odpady medyczne, opakowaniowe. Odpady tego typu przedsiębiorca zobowiązany jest ewidencjonować oraz przekazać do utylizacji lub recyklingu. Szczególnie ważne z powodu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz dobrostanu środowiska jest postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, zarówno podczas składowania, jak i transportu, a następnie neutralizacji.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych i ich recykling

Odbiorem odpadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, które profesjonalnie zajmują się gospodarowaniem odpadami, w tym również ich utylizacją. Przy czym, jak dowodzi tego działalność Stena Recycling – lidera w branży gospodarowania odpadami, przekazanie odpadu poprodukcyjnego nie zawsze musi być tożsame z jego wywozem na składowisko.Nowe technologie i innowacyjne procesy wypracowane przez Stena Recycling pozwalają coraz częściej przemienić odpad poprodukcyjny w wartościowy surowiec lub znaleźć dla niego nowe zastosowanie.

Innowacyjne podejście do recyklingu odpadów poprodukcyjnych

Niektórych odpadów nie da się ponownie wykorzystać, a wiele z nich stanowi potencjalne zagrożenie i w związku z tym wymaga unieszkodliwienia. Jednak zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych może także odbywać się z zyskiem dla firmy produkcyjnej, a przy okazji także środowiska. Na przykład spora część palnych odpadów np. drewnianych, które z powodu swojego zanieczyszczenia nie mogą być ponownie przetworzone, można z powodzeniem wykorzystać jako paliwo dla elektrowni lub przemysłu do wytworzenia elektryczności, pary lub ciepła. Wspomniana Stena Recycling wspiera np. firmy z branży spożywczej, umożliwiając przemianę resztek poprodukcyjnych w biogaz i biopaliwa. Odpady z tworzyw sztucznych czy papieru w coraz większej części otrzymują kolejne życie w nowych produktach. Niemal każda branża produkcyjna może dziś skorzystać na takiej współpracy i lepiej zagospodarować swoje odpady.