Organizowanie imprez od strony prawnej

“Jedzą, piją, lulki palą,

Tańce, hulanka, swawola;

Ledwie karczmy nie rozwalą,

Cha cha, chi chi, hejże, hola!…” – Adam Mickiewicz.

Impreza – jakakolwiek by nie była – polega przede wszystkim na tym, o czym pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Ale impreza, to nie tylko zabawa, tańce, hulanki, swawole. Organizowanie imprez ma swoje zasady prawne i o tym chcę napisać. Szczególnie takie zasady prawne mogą się przydać osobom organizujących wesela na dużą skalę. Impreza masowa, to impreza, która wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Z uwagi na potencjalne zagrożenia i konieczne działania prewencyjne, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć.

Art. 58

Art. 58 – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.0.2139 t.j.) mówi, że kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dalej: kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwo imprezy i obowiązek zabezpieczenia imprezy, ust. 2 lub w art. 6 obowiązki organizatora imprezy, ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, oraz tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Nie jest to, więc takie proste. Nie tylko zabawa i hulanka, ale także zabezpieczenie wielkich imprez jest jak najbardziej pożądane. Wiedza jak to zrobić jest bardzo przydatna dla organizatorów dużych imprez weselnych.

Jak to zrobić?

Ważne jest miejsce imprezy. Plenerowe, czy w pomieszczeniach zamkniętych. Jaki jest przewidziany czas jej trwania (jednodniowa, wielodniowa). Jej cykliczność: jednorazowa, czy powtarzająca się. (tutaj możliwe poprawiny weselne, czasem trwające kilka dni) Skala działań, charakter (impreza otwarta, zamknięta), zakres treści programowych (konkurs, koncert, wesele).

Jak przygotować imprezę?

Przygotowanie imprezy powinno obejmować w szczególności określenie celu, terminu, miejsca i treści imprezy, opracowanie regulaminu imprezy skonstruowanie szczegółowego programu minutowego przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy przygotowanie dekoracji miejsca imprezy, gromadzenie nagród i upominków dla uczestników, (jeśli wynika to z potrzeb imprezy) uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem.

Zorganizowanie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia takiej imprezy. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu (BIP), lub pobrać we właściwym wydziale w urzędzie. Organizator imprezy z udziałem 50 osób, każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Jest to o tyle ważne, że duża ilość ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, stwarza zagrożenie dla wszystkich.

Są zasady bezpieczeństwa, których powinno się przestrzegać. Np., co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym znajduję się, co najmniej 50 ludzi. Drożność dróg ewakuacyjnych (nie można zastawiać takich dróg, czym popadnie tylko dlatego, że nie mamy innego miejsca) W wystroju wnętrz zaleca się stosowanie materiałów trudno palnych, zapewnienie dostępu do gaśnic, włączników przeciwpożarowych, a także ich sprawność działania. Strona prawna to nie tylko treści umów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi bawiących się na imprezie. Jeśli nie są zachowane standardy takiego bezpieczeństwa, można nie otrzymać w ogóle pozwolenia na jakąkolwiek imprezę.

Zasady organizowania imprez przygotowała firma zajmująca się usługami wideofilmowania wesel na terenie Warszawy – dziękujemy za nadesłany tekst.