Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma wpływ na poprawę efektywności energetycznej. Przekłada się to na niższe koszty prowadzenia działalności, ma także znaczenie w kontekście oddziaływania na środowisko. Działania służące poprawie efektywności mają wiele zalet. Czy są konieczne w każdej firmie?

Efektywność energetyczna

Definicję efektywności energetycznej określa Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. W myśl rozumienia Ustawy pod tym pojęciem rozumie się:

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Audyt efektywności energetycznej

Termin “audyt efektywności energetycznej” oznacza działania wspierające pracę dużej firmy i wpływające na system pracy, który ma poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Wykonanie audytu efektywności energetycznej nie jest obowiązkowe, ale warto się nim zainteresować, aby uzyskać tak zwane Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej.

Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny to audyt ogólny i obowiązkowy, który dotyczy zużycia energii i powinien być wykonywany co 4 lata przez duże przedsiębiorstwa, czyli te, w których przez ostatnie dwa lata obrotowe zatrudniono powyżej 250 osób lub dochód generowany przez przedsiębiorstwo wynosił powyżej 50 milionów złotych.

Cel wykonywania audytów energetycznych

Obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa ma na celu:

 • zmniejszyć koszty energii,
 • ograniczyć negatywny wpływ dużych przedsiębiorstw na środowisko naturalne,
 • wskazać sposoby ograniczania kosztów, które mają związek ze zużyciem energii,
 • napędzić gospodarkę,
 • zwiększyć konkurencyjność.

Kary za niewykonanie audytu energetycznego

Przedsiębiorstwa, na które jest nałożony obowiązek wykonania audytu energetycznego, powinny przestrzegać przyjętych norm. Niewywiązanie się z cyklicznego wykonywania audytu grozi karą do 5% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo w ubiegłym roku podatkowym.

Nie zawsze obowiązek…

Niektóre firmy są zwolnione z wykonywania obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Są to organizacje, które posiadają wdrożony system zarządzania energią zgodny z polską normą ISO 5001 lub realizujące system EMAS (system zarządzania środowiskowego). Trzeba jednak mieć na uwadze to, że zwolnienie obowiązuje jedynie wtedy, gdy w ramach tych systemów już wykonano audyt okresowy. Brak obowiązku wykonania audytu energetycznego nie oznacza jednak, że nie warto go zrobić. Przedsiębiorstwa, które nie muszą, ale chcą dokonać audytu, mogą go zlecić. Dzięki temu można poznać słabe strony wykorzystania energii w przedsiębiorstwie i sprawdzić potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia zmian.

Jak wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przeprowadza się na podstawie aktualnych i możliwych do zidentyfikowania danych, które dotyczą zużycia przez przedsiębiorstwo energii. Szczególną uwagę przywiązuje się do źródeł poboru energii, stanowiących co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Jakość wykonywanych audytów zależy od jednostki certyfikacyjnej, której zleca się wykonanie audytu. Przykładowo w zakres analizy energetycznej wykonywanej przez specjalistów Bureau Veritas wchodzi:

 1. Analiza zużycia mediów przez okres ostatnich dwóch lat – jest to analiza energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza, paliw i pozostałych mediów.
 2. Analiza zapotrzebowania – dotyczy zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku, produkcji ciepłej wody, energii potrzebnej na utrzymanie prawidłowej wentylacji i klimatyzacji, a także energii koniecznej procesom produkcyjnym.
 3. Analiza energetyczna stosowanych taryf i mocy – z dodatkową analizą możliwości ich zmiany.
 4. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii.
 5. Oszacowania nakładów, które wiążą się z wdrożeniem proponowanych zmian.
 6. Analiza oszczędności wynikających z wdrożenia rozwiązań.

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu energetycznego definiuje ustawa. Przede wszystkim powinny to być jedynie osoby niezależne od jednostki podlegającej audytowi. Przepisy dopuszczają jednak wykonywane audytu przez osoby związane z przedsiębiorstwem (wewnętrzni eksperci), ale osoby te, nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w audytową działalność firmy. Co więcej, osoby wykonujące audyt energetyczny powinny posiadać rozległą wiedzę ekspercką i doświadczenie.

Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przeprowadzony przez specjalistę i eksperta z zakresu energetyki audyt przedsiębiorstwa kończy się sporządzeniem rzetelnej dokumentacji. Po zbadaniu działań podejmowanych przez firmę powstaje raport, w którym dokonuje się oceny. W dobrze przygotowanym raporcie znajdują się między innymi takie informacje jak:

 • analiza zużycia energii elektrycznej,
 • analiza ciągów komunikacyjnych i obiektów opracowana pod kątem oszczędności energii,
 • omówienie procesów technologicznych,
 • wskazanie słabych stron przedsiębiorstwa z zakresu oszczędzania energii,
 • propozycje zmian, mające znaczenie z perspektywy podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.