Rejestracja BDO – podstawowe informacje

Rejestracja BDO obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze, które w swojej działalności wytwarzają lub gospodarują odpadami. W tekście podpowiemy, kto powinien uzyskać wpis do rejestru BDO, a kto jest z tego obowiązku zwolniony.

Czym jest rejestr BDO?

Rejestr BDO jest to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestracja BDO jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dzięki systemowi BDO mamy możliwość elektronicznego składania sprawozdań oraz prowadzenia ewidencji bez konieczności stosowania papierologii i oczekiwania w urzędowych kolejkach.

Obowiązkowo w takim rejestrze muszą się znaleźć podmioty wytwarzające odpady i gospodarujące nimi oraz podmioty, które wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach. Firmy, które wprowadzają same opakowania zgodne z normami unijnymi, również muszą znaleźć się na listach rejestru. Całym systemem BDO zajmuje się urząd marszałkowski danego regionu. Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu (bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku).

Podstawowe zasady rejestracji BDO

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Taki wniosek należy złożyć elektronicznie w systemie BDO. Na osoby, które raportują informacje niezgodne z prawdziwym stanem rzeczy oraz niezgodne z przepisami, nakłada się sankcje i kary.

Jednym z przypadków, w których może grozić nam kara grzywny lub nawet aresztu jest gospodarowanie odpadami w sposób inny niż ten określony w rejestrze i sprawozdaniu. Dokładnie tak samo jest w sytuacji, gdy podmiot nie złoży wniosku do rejestru lub wypisze się z niego w momencie, gdy jest to niezgodne z rzeczywistością. Jeśli wpis do rejestru jest wymagany dla konkretnej działalności, obowiązkowo musimy złożyć wniosek, jeśli nie zostaliśmy wpisani przez marszałka województwa. Istotne jest również to, aby na dokumentach znajdował się nasz numer, pod którym widniejemy w rejestrze.

Podmioty, które zajmują się transportem odpadów, również powinny mieć swoje miejsce w rejestrze. W przeciwnym wypadku grozi im administracyjna kara pieniężna od 2 000 do nawet 10 tysięcy złotych. Karane jest również transportowanie odpadów do miejsc niezgodnych z ich przeznaczeniem oraz wpisem do rejestru.

Kogo dotyczy rejestracja BDO?

Obowiązek złożenia wniosku do rejestru BDO dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów. Dodatkowo muszą to zrobić to przedsiębiorcy, którzy: wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, opony, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek dotyczy także tych, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jeżeli nie jesteś pewny, możesz sprawdzić, czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji – wystarczy, że wypełnisz interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Kto jest zwolniony ze wpisania do rejestru BDO?

Wpis do rejestru nie jest konieczny dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Również właściciele działek, na których odpady stosowane są jako nawozy do uprawy roślin i produkcji pasz nie muszą posiadać wpisu do rejestru BDO. Osoby, które transportują odpady wytworzone przez siebie, także nie muszą być wpisywane.

Ponadto z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione tosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają wyłącznie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych. Pamiętaj, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników traktowane są jak odpady komunalne gospodarstw domowych – z tego względu nie podlegają ewidencji.