Fundusze ETF a handel na rynkach międzynarodowych

Coraz większą popularność jako inwestycja zdobywa handel międzynarodowy. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany, dostęp do międzynarodowych aktywów inwestycyjnych staje się coraz popularniejszy. Jest to możliwe między innymi dzięki brokerom internetowym. Jednak zawiłości i różnorodność dostępnych rynków i instrumentów inwestycyjnych może sprawić, że wybór aktywa staje się dość skomplikowany.

Biorąc pod uwagę globalny rynek, fundusze ETF są jednym z najatrakcyjniejszych narzędzi dla inwestorów szukających możliwości otwarcia swojego portfela na rynki międzynarodowe. Niskie koszty, różnorodność aktywów oraz płynność sprawia, że jest to doskonały wybór, aby wkroczyć w świat międzynarodowego handlu.

Czym są Fundusze ETF?

Fundusze ETF są pochodnymi instrumentami inwestycyjnymi, które podobnie jak akcje notowane są na giełdzie. Fundusze pozwalają na inwestowanie w aktywa takie jak akcje, obligacje, towary czy indeksy giełdowe. Starają się odzwierciedlić zachowanie indeksu danego aktywa. Wartość jednostki uczestnictwa w funduszu ETF (czyli ceny jednej akcji ETF) zmienia się wraz z wartością aktywów, w które inwestuje dany fundusz.

Fundusze ETF a rynki międzynarodowe

Inwestowanie na międzynarodowych rynkach może być atrakcyjne ze względu na możliwość zdywersyfikowania portfela oraz skorzystania z potencjału wzrostu gospodarek innych krajów. Rynki zagraniczne oferują także dostęp do branż i sektorów, które mogą nie być dostępne w inny sposób niż poprzez brokerów online. Fundusze ETF starają się odzwierciedlić sektor lub indeks, dlatego nie trzeba być specjalistą odnośnie pojedynczych aktywów.

„Egzotyczność” rynku może stanowić również wyzwanie. Wpływ różnych polityk, regulacji, walut i zmienności rynków może wpływać na wyniki inwestycyjne. Ważne jest, aby broker, jak np. bank Saxo, umożliwiał dostęp do informacji odnośnie rynku bądź sektora, w który inwestujemy. Ponadto, badania pokazują, że inwestorzy często przeceniają swoją wiedzę na temat zagranicznych rynków, co może prowadzić do podejmowania ryzykownych decyzji.

Właśnie dlatego fundusze ETF stają się przydatnym narzędziem, umożliwiając inwestorom efektywne i zdywersyfikowane inwestowanie w rynki międzynarodowe bez konieczności angażowania się w skomplikowane procedury. Poprzez zakup jednej jednostki uczestnictwa w funduszu ETF, inwestorzy uzyskują ekspozycję na szeroki zakres aktywów z różnych krajów i regionów, co pozwala im zminimalizować ryzyko związane z konkretnym rynkiem lub branżą.

Korzyści z inwestowania w fundusze ETF na rynkach międzynarodowych

Fundusze ETF pozwalają inwestorom na łatwy dostęp do różnorodności rynków zagranicznych, które mogą być trudno dostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki nim można inwestować w indeksy akcji największych firm na światowych giełdach, obligacje emitowane przez rządy różnych państw czy towary, a nawet rynki wschodzące.

Inwestowanie w szeroki zakres aktywów, zamiast pojedynczych, pozwala zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem na pojedynczych rynkach lub branżach. Jeśli jedna część portfela inwestycyjnego nie rośnie, inne aktywa mogą zrekompensować straty.

Fundusze ETF charakteryzują się często niższymi kosztami zarządzania w porównaniu z tradycyjnymi funduszami. Większość ETF śledzi indeksy, co pozwala na obniżenie kosztów zarządzania i minimalizację tzw. “ryzyka aktywnego”.

Ostatnią zaletą funduszy ETF jest ich wysoka płynność. Są notowane na giełdach, dzięki czemu łatwo można sprzedawać i kupować jednostki uczestnictwa po cenach rynkowych.

Trzeba pamiętać, że inwestowanie w fundusze ETF na zagranicznych rynkach jest obarczone ryzykiem. Jak już wspomnieliśmy, rynki zagraniczne mogą charakteryzować się nieprzewidywanym zachowaniem. Aby móc przewidzieć ruchy jakie trzeba wykonać, należy cały czas się dokształcać oraz zdobywać doświadczenie. Niezależnie od rynku, każda inwestycja obarczona jest pewnym ryzykiem i to od nas zależy, czy godziny się je podjąć.