Jak rozliczyć PIT-37 za osobę zmarłą?

Young couple sitting between boxes and using a laptop

Jednym z przykrych obowiązków po śmierci najbliższej osoby, jest dopełnienie wszelkich wymogów pranych i formalności. Jednym z nich, może okazać się konieczność złożenia za zmarłego odpowiedniej deklaracji podatkowej. Jak należy rozliczyć PIT-37 za osobę zmarłą? Czy rodzina może liczyć w takiej sytuacji na pomoc organów podatkowych? Czy coś można uzyskać z rozliczenia PIT-37 zmarłego?

Małżonek w sytuacji szczególnej

Jednym z udogodnień i ułatwień dla najbliższych pozostających w żałobie po śmierci, jest wsparcie dla pozostających małżonków. Wdowy i wdowcy, którzy do tej pory rozliczali się wspólnie lub chcieli to zrobić za rok podatkowy, w którym zmarł małżonek i spełniają do tego warunki ustawowe, mogą nadal skorzystać z prawa do wspólnego rozliczenia. Jest to specjalny wyjątek, w którym pomimo ustania stosunku małżeństwa przez śmierć jednego z małżonków, osoba pozostająca nadal może rozliczyć się wspólnie – tak, jakby zmarły żył.

Pomoc organów podatkowych

W sytuacji, jeżeli zmarły rozliczałby się samodzielnie, organy podatkowe starają się pomóc podatnikom. Z tego powodu, dla zmarłego zostanie przygotowany specjalny PIT, który wypełni urząd skarbowy. Formularz zostaje uzupełniony danymi znanymi organowi z urzędu oraz przekazanymi mu w sposób formalny od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewentualnego pracodawcy zmarłego itp. Na tej podstawie, wyliczone zostaje ewentualne zobowiązanie podatkowe zmarłego. Odpowiednią decyzją, właściwy Urząd Skarbowy przygotuje Decyzję, którą doręczy spadkobiercom. Sytuacja ta, dotyczyć będzie nie tylko zobowiązań podatkowych. Spadkobiercom może również należeć się zwrot z tytułu podatku, w przypadku nadpłaty.

Rozliczenie PIT-37 za zmarłego

Urzędy Skarbowe mogą nie posiadać całości informacji oraz danych o zmarłym podatniku. Dotyczy to, przede wszystkim praw do skorzystania z ulg i odliczeń, z których miałby prawo skorzystać zmarły. W praktyce może więc dojść do sytuacji, że organ nie mając tych danych, obliczy wyższą niż konieczna wysokość zobowiązania podatkowego. W takich okolicznościach, spadkobiercy powinni wziąć czynny udział w rozliczeniu PIT-37 za zmarłego, informując odpowiedni urząd skarbowy o tych faktach. W celu weryfikacji, czy spadkodawca miał zobowiązania wobec organów podatkowych, spadkobiercy mają prawo wystąpienia do skarbówki z takim pytaniem.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak widać ustawodawca przewidział wiele udogodnień oraz stara się wspierać najbliższych zmarłego, w dopełnieniu formalności za niego. Należy jednak pamiętać, że po śmierci członka rodziny, na spadkobierców przechodzą określone prawa, ale i obowiązki i jednym z nich może być właśnie konieczność rozliczenia deklaracji PIT. Dlatego niestety, ale w przypadku śmierci osoby bliskiej, pomimo trudnej sytuacji, należy zorientować się jakie obowiązki na niej ciążyły i dopełnić wszelkich wymaganych formalności. W większości przypadków, złożenie deklaracji za zmarłego małżonka będzie jednak dobrowolnym działaniem podatników z rodziny. Jeżeli tego nie zrobią, urząd skarbowy i tak rozliczy zmarłego na podstawie posiadanych informacji.